line

Filsak & Füllsack

line

Vítejte na stránkách, které se zabývají genealogií rodu Filsak. Před časem mě napadla otázka co vlastně moje příjmení znamená, jak a kde se objevilo. Zjistil jsem, že není u nás i ve světě moc obvyklé, domnívám se, že je reálné dopátrat se společných předků. Proto jsem se rozhodl sestavit tento rodokmen Filsaků. Rodokmen je rozdělen do několika větví, které jsou pojmenovány podle míst, kde sídlili nejstarší předkové:

Welcome to pages of my genealogical research of name Filsak. Some time ago question was going round in my mind. What does my surname mean? Where it came from? My surname is very rare in my country Czech Republic and worldwide too, so I believe in possibility to find shared ancestors. So I have decided to build this family tree of all people named Filsak. Family tree is divided into several branches, named according to places the oldest ancestors coming from:

Oldřiš Ober
Oldřiš Ober
Oldřiš Unter
Oldřiš Unter
Včelnička
Včelnička
Morava
Morava
Vodice
Vodice
Horní Lhota
Horní Lhota
Pottschach
Pottschach
Lásenice
Lásenice
Mutyněves
Mutyněves

Co je nového ...


What's new ...


Podle posledních výsledků je moje haploskupina R1b‑FTA83572. Jestli pocházíme z jednoho rodu lze zjistit testem Y-DNA. Přidejte se!. 31.1.
2023
According to the latest results, my haplogroup is R1b‑FTA83572. If we're descended from the same family, we can find out with a Y-DNA test. Join us!.
Aktualizace všech větví po delší době drobných přírůstků.4.9.
2020
Update all branches after a long time of minor increments.
Zapojil jsem se do projektu Genetika a příjmení, jehož cílem je zkoumat příbuznost nositelů stejných příjmení pomocí rozboru DNA. Díky zpracované linii dostalo našeho příjmení jistou prioritu před jednotlivými zájemci.3.7. I was involved in the Genetics and Surname project, which aims to examine the relation of the same surname by DNA analysis. Thanks to the processed line of our surname I got a certain priority over the individual candidates.
Aktualizace všech větví po delší době drobných přírůstků.2.2.
2019
Update all branches after a long time of minor increments.
Součástí větve OLDŘIŠ UNTER je i rod ŽIROVNICE. Řehoř Filsok z Oldřiše se v roce 1726 v Žirovnici oženil.7.7. Also ŽIROVNICE now belongs to OLDŘIŠ UNTER branch. Řehoř Filsok from Ulrichschlag married in 1726 in Žirovnice.
Po komplikovaném pátrání jsem našel předky mé vlastní větve VČELNIČKA v OLDŘIŠ UNTER .29.6.
2018
After a complicated research I found roots of my accestor's branch VČELNIČKA in OLDŘIŠ UNTER .
Součástí větve OLDŘIŠ OBER je i rod VODICE.Lukáš Filsak se právě z Oldřiše se svojí rodinou v roce 1779 přestěhoval do VODICE.24.11. Also VODICE now belongs to OLDŘIŠ OBER branch. Lucas Filsak in 1779 moved with his family from Ulrichschlag to VODICE.
Rodvínovská větev je teď součástí větve OLDŘIŠ OBER a větev Jarošov je teď součástí větve OLDŘIŠ UNTER. 7.11. Rodvínov branch now belongs to OLDŘIŠ OBER and Jarošov branch now belongs to OLDŘIŠ UNTER .
Obě větve rodů z VODICE sloučeny.3.11.
2017
Both branches of VODICE joined.
Lásenická větev je teď součástí větve HORNÍ LHOTA . 27.9. Lasenice branch now belongs to HORNÍ LHOTA branch.
Pelhřimovská větev je teď součástí větve VODICE. 23.9. Pelhrimov branch now belongs to VODICE branch.
Moravská větev doplněna o další předky. Takže jsme se dostali do Čech: OLDŘIŠ UNTER . 30.6. Morava branch was extended with new accestors. We are in Bohemia now: OLDŘIŠ UNTER
Moravskou větev doplnila Petra Nožičková.
2.5.
2013
Morava branch was extended by Petra Nožičková.
UWE Fillsack žije v Münsteru, Německo. DARMSTADT
Možná nejpravděpodobnější PŮVOD jména.
21.9.
2006
UWE Fillsack lives in Münster, Germany. DARMSTADT
Maybe the most likely name ORIGIN .
Větev z Moravy doplnila EVA Filsáková.
7.6. Morava branch was extended by EVA Filsáková.
Do rodu z VODICE patří i DAVID Filsák ze Slovenska.
16.3.
2005
Family of DAVID Filsák from Slovakia is part of VODICE tree branch.
Rodina Michaely Rúžové pochází z MUTYNĚVSI u Jindřichova Hradce.7.6. Family of Michaela Rúžová comes from MUTYNĚVES near Jindřichův Hradec.
Větev z Moravy doplnil JAN Filsák.
4.9. Morava branch was extended by JAN Filsák.
PAUL Filsack s rodinou žije v Alsasku, Francie. HORNÍ LHOTA
14.6. Family of PAUL Filsack lives in Alsace, France. HORNÍ LHOTA
Nové grafické zobrazení všech větví rodokmenu.
9.3. New family tree charts of all branches.
Do rodu z VODICE patří i rodina Dany Kupcové.
25.2. Family of Dana Kupcová is part of VODICE tree branch.
GÉRALDINE Fullsack uspořádala rod z Alsaska, Francie.
23.2.
2003
GÉRALDINE Fullsack put family tree from Alsace, France in order.
Rodina CHRISTINY Filsakové z Vídně pochází z Odesy na Ukrajině.
9.12. Family of CHRISTINA Filsak from Vienna comes from Odesa, Ukraine.
Možná NEJSTARŠÍ dochované písemné záznamy o jméně.
20.11. Maybe THE OLDEST traditional written records about name.
Dostal jsem POŠTU od pana Jean-Louis Fullsacka ze Strasbourgu, Francie. Jeho rodinná větev JE částí větve OBERSCHLAGLES.
12.9. I received a LETTER from Mr. Jean-Louis Fullsack, Strasbourg, France. His family branch IS part of OBERSCHLAGLES tree.
Dr. Günther Filsak z Kolína nad Rýnem při svých prázdninových cestách navštívil archív v Třeboni, kde vyhledal nové údaje z Jindřichohradecka (z let 1790 - 1850), týkající se jeho větve OBERSCHLAGLES. Přidal také větev dalš OBERSCHLAGLES2, u které zatím není jasné propojení.
27.7. Dr. Günther Filsak from Cologne on trip to Austria and Bohemia visited archive in Trebon, where he found new informations from area of Jindrichuv Hradec (years 1790 - 1850), related to his family branch OBERSCHLAGLES. He also added a new one OBERSCHLAGLES2. But connection of this new branch is not exactly clear.
Nová podoba RODOKMENU Filsaků i STROMU PŘÍBUZENSTVA.
14.1. New look of FAMILY TREE of all people named Filsak and RELATIVES' TREE as well.
Získal jsem informace o další rodině, jejíž předci pocházejí od Jindřichova Hradce. Větev OLDŘIŠ2.
12.1.
2000
I got info about other family, whose ancestors were comming from Neuhaus. OLDRIS2 tree.
Nové zprávy z PELHŘIMOVA.
12.11. News from PELHRIMOV.
Po návštěvě jižních Čech (Pacov, Cetoraz, Pelhřimov, Telč, Strmilov, Jindřichův Hradec, Rodvínov, Jarošov a Kamenice) jsem doplnil přes 200 jmen z několika dalších větví jmen Filsak a Füllsack. Přesto mi zbylo ještě pár otazníků. 21.7. After trip to the south Bohemia (Pacov, Cetoraz, Pelhrimov, Telc, Strmilov, Jindrichuv Hradec, Rodvinov, Jarosov and Kamenice) I appended over 200 names into several branches of name Filsak and Füllsack. In spite of that, there are still a few question marks in my notes.
Připojena další větev rodokmenu DARMSTADT, obsahující šedesát jmen s příjmením Fillsack. Sestavil ji pan Alfred Fillsack z Kefenrodu. Rod pochází ze středního Německa. 1.7.
1999
New family tree branch DARMSTADT containing sixty persons with surname Fillsack was joined. It was collected by Mr Alfred Fillsack, Kefenrod. This family branch is placed in central Germany.

Napište mi ...


Mail to me ...


Uvítám vaše příspěvky, připomínky a dotazy na adresu: Jaromir(q)Filsak·com Please address your contributions, comments and questions to: Jaromir(q)Filsak·com