line

Filsak & Füllsack

line

Rodinné album

Family Photos

Obsah:


Contents:


Moje rodina My Family
Rodina p. Johna Filsaka Family of Mr. John Filsak
Rodina p. Josefa Filsaka Family of Mr. Josef Filsak
Rodina p. Jindřicha Füllsaka Family of Mr. Jindrich Fullsak
Ostatní příjmení v mé rodině Other surnames in my family

Moje rodina


My Family


Bedřich Filsak [*1884], můj pradědeček. Bedrich Filsak [*1884], my grandgrandfather.
Jeden zajímavý dokument. Alžběta Filsaková [*1853] byla Bedřichova teta. Interesting Document. Alzbeta (Elisabeth) Filsak [*1853] was Bedrich's aunt.
Na této fotografii je datum 24.11.1912. Bedřich vlevo a další osoby neznám. Jeho rodiče to nejsou, tou dobou už nežili. Bude to asi klíč k dalším rodovým větvím. This photo is dated 24.11.1912. Bedrich is the first from the left. The other persons I don't know. His parents were dead that time. Maybe this is the key to another family branches.
Tyto osoby jsou podobné těm z minulé fotografie. album37.jpgTheese persons look as those from last photo.
Jiří Filsak [*1917], Bedřichův prvorozený syn, můj dědeček. album281.jpgJiri (George) Filsak [*1917], the first son of Bedrich, my grandfather.
Pradědeček Bedřich. album321.jpgGrandgrandfather Bedrich.

Rodina Johna Filsaka


Family of Mr. John Filsak


... Josef Filsak, narozen 28.4.1854, podle toho, co je napsáno na rubu ... 01101.jpg... Josef Filsak, born 28.4.1854, according to what is written on the back ...
... Barbara Filsaková [*1858], Josefova žena. Není to pohledný pár? 01201.jpg... Barbara Filsak [*1858], Josef's wife. Don't they make a handsome pair?
Toto je fotografie mého dědečka Johanna [*1884]. Není na ní datum. 02101.jpgHere is a photo of my grandfather, Johann [*1884]. There's no date on it, though.
Na rubu je napsáno: "Barbara Filsak, dříve Rath, rozená Posch, a její synové Josef Rath, Franz [*1882] a Johann Filsak. 03301.jpgThe writing on the back says: "Barbara Filsak, nee Posch/Rath, with her sons Josef Rath and Franz [*1882] and Johann Filsak.
Další zde má na rubu napsáno "Stříbrná svatba, Září 1932. Tři bratři Filsakové" 02201.jpgThe other one here has on the back "Silver wedding, September 1932. The three Filsak brothers."
Zde je fotografie mého dědečka Johanna, při práci v gumárnách. ... 03101.jpgThere's a photo of my grandfather, Johann, at work in the rubber factory. ...
... Továrna na gumovou obuv Romika v městě Gusterath, Německo, kde Johann pracoval. Na fotografii je rok 1926. Romika je zkratka jmen továrníků - Rollmann, Michael a Kaufmann. V domě proti stromům vzadu za továrnou Filsakovi bydleli. 04101.jpg... Rubber-shoe factory Romika Gusterath, Germany, where Johann was employed. The date on the photo is 1926. Romika was named after its owners - Rollmann, Michael and Kaufmann. The house against the trees at the rear of the factory is where the Filsak family lived.
Tady je jedna smutná fotografie. Jsou na ní Kurt [*1915] a Irma Filsakovi dne 16.10.1939 (jejich svatební den?). Vím, že Kurt a Irma (rozená Becker) se vzali za války. Odešla s někým jiným, zatím co byl Kurt pryč. Možná, že ještě žije. Možná, že i on. Zmizel po válce, domníváme se, že padl do rukou české policie. 03201.jpgThen there's one I've included because I find it very sad. It's of Kurt [*1915] and Irma Filsak on October 16, 1939 (their wedding day?). I know that Kurt and Irma (nee Becker) were married during the war. She went off with someone else while Kurt was away. She may still be alive. So might he. He disappeared after the war, we think into the hands of the Czech police.

Rodina p. Josefa Filsaka


Family of Mr. Josef Filsak


Opis křestního listu Jana Filsaka *11.6.1841. vodice010.jpgDuplicate of birth certificate of Jan Filsak *11.6.1841.
Opis oddacího listu ze dne 21.10.1866. Jan Filsak a Marie Bouchalová *1846. vodice008.jpgDuplicate of marriage certificate of 21.10.1866. Jan Filsak and Marie Bouchal *1846.
Křestní list Antonína Filsaka *29.6.1876 vodice009.jpgBirth certificate of Anton Filsak *29.6.1876
Antonín Filsak a Marie Havlová *13.8.1872 013.jpgAnton Filsak and Marie Havlova *13.8.1872
Dokument, ve kterém se píše o Antonínu Filsakovi a o jeho rodině. vodice003.jpgDocument describing Anton Filsak's family.
Marie Havlová. 012.jpgMarie Havlova.
Antonín Filsak. 011.jpgAnton Filsak.

Rodina p. Jindřicha Füllsaka


Family of Mr. Jindrich Fullsak


... zleva: Lise Böse roz. Füllsacková, Georg Böse, Flora Füllsack *7.3.1867, Lise Böse, Ing. Heinrich Otto Füllsack *12.5.1906 - můj otec, Johan Füllsack *29.8.1865, Dr. Med. Hans Füllsack a Dr. Med. Grete Füllsack. 099.jpg... from left: Lise Böse born Füllsack, Georg Böse, Flora Füllsack *7.3.1867, Lise Böse, Ing. Heinrich Otto Füllsack *12.5.1906 - my father, Johan Füllsack *29.8.1865, Dr. Med. Hans Füllsack and Dr. Med. Grete Füllsack.

Ostatní příjmení v mé rodině


Other Surnames in My Family


Tohle je nějaká rodinná oslava někdy v letech 1941 až 1944. V popředí Bedřich Kreml [*1903] s manželkou Ludmilou Klečkovou [*1903], dcerou Annou a synem Pavlem. Vlevo ? a ?. Uprostřed Jiřina Fleischerová [*1919] a ?. ... album211.jpgThis is some family celebration at some time between 1941 and 1944. In front Bedrich Kreml [*1903] with wife Ludmila Kleckova [*1903], daughter Anna a son Pavel. At the left ? and ?. In the middle Jirina Fleischerova [*1919] and ?. ...
... Vlevo Jiří Filsak [*1917] ... album221.jpg... At the left Jiri Filsak [*1917] ...
... Jeho otec Bedřich Filsak [*1884] s manželkou Marii Rutovou [*1892] a její matkou Klotildou Šimákovou [*1871]. František Fleischer [*1879] s manželkou Miroslavou Klečkovou [*1888]. ... album231.jpg... His father Bedrich Filsak [*1884] with wife Marie Rutova [*1892] and her mother Klotilda Simakova [*1871]. Frantisek Fleischer [*1879] with wife Miroslava Kleckova [*1888]. ...
... Vlevo jejich dcera Jiřina Fleischerová [*1919]. album241.jpg... At the left their daughter Jirina Fleischerova [*1919].
Rodina Rutova? Ruta family?
Kdo to měl takovou zlou tchýni? :-( album401.jpgWho had got mother-in-law so cruel? :-(
Václav Bláha [*1869] a Anna Mužáková [*1880], svatba 10.2.1903 Vaclav Blaha [*1869] and Anna Muzakova [*1880], wedding 10.2.1903
syn Josef Bláha [*1909] h17.jpgson Josef Blaha [*1909]
Františka Rozkovcová, později Pacltová (sestra Anežky ?) h23.jpgFrantiska Rozkovcova, later Pacltova (sister of Anezka ?)
Václav Svátek [*1886] a Anežka Rozkovcová [*1885], svatba 6.6.1911 Vaclav Svatek [*1886] and Anezka Rozkovcova [*1885], wedding 6.6.1911
Školní fotografie, Bílá r.1921 ... h08.jpgSchool photo, Bila 1921 ...
... neteř Božena Svátková, později Poršová ... h09.jpg... niece Bozena Svatkova, later Porsova ...
... synové Jaroslav Svátek [*1912] a Josef Svátek [*1913] h10.jpg... sons Jaroslav Svatek [*1912] and Josef Svatek [*1913]
Školní fotografie, dcera Marie Svátková [*1915] School photo, daughter Marie Svatkova [*1915]
Marie Bartošová, Marie Svátková [*1915] a Božena Svátková, později Poršová Marie Bartosova, Marie Svatkova [*1915] and Bozena Svatkova, later Porsova
syn Jaroslav Svátek [*1912], Anna Reslová [*1920] a vnuk Jaroslav h15.jpgson Jaroslav Svatek [*1912], Anna Reslova [*1920] and grandson Jaroslav
Miroslav Brož [*1918] a dcera Miloslava Svátková [*1923], svatba 8.1.1949 h14.jpgMiroslav Broz [*1918] and daughter Miloslava Svatkova [*1923], wedding 8.1.1949
syn Zdeněk Svátek [*1924] a Božena Bínová [*1929] h16.jpgson Zdenek Svatek [*1924] and Bozena Binova [*1929]
Václav Svátek [*1886] a Anežka Rozkovcová [*1885] Vaclav Svatek [*1886] and Anezka Rozkovcova [*1885]
Josef Bláha [*1909] a Marie Svátková [*1915], svatba 20.2.1939 Josef Blaha [*1909] and Marie Svatkova [*1915], wedding 20.2.1939
dcera Věra daughter Vera
syn Josef h22.jpgson Josef
dcera Věra a syn Josef h21.jpgdaughter Vera and son Josef